НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ 
ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД
1. Заявление по образец (приложение №1); 

2. Акт за раждане; 

3. Копие от документ за самоличност, от който да е видно гражданството и адресната регистрация;  

4. Документ за доказване на български произход на възходящ на заявителя;

5. Декларация за българско национално самосъзнание (приложение №2) с нотариално заверен подпис

Документът за доказване на българския произход на възходящ на заявителя, може да бъде издаден от:

 

а) български или чужд държавен орган;

б) организация на българи, живеещи извън Република България, призната със Заповед на председателя на Агенията и вписана в регистъра на организациите, воден от Агенцията;

в) българска православна църква 

Във връзка с Правилника за изменение и допълнение  на Правилника за дейността на Държавната агенция за българите в чужбина по издаване на удостоверения за български произход, от 1 декември 2014 г. е необходимо да се спазват следните изисквания:
 
1.Документите се подават на хартиен носител на български език. Документите, издадени от чужди държавни институции, задължително се придружават от официален превод на български език.
 
 
2.Извършеният превод на документите, издадени на чужд език, трябва да отговаря на изискванията на съответните разпоредби на двустранните международни договори или на Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранните публични актове /Хагската конвенция от 5 октомври 1961 г./ или на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа. 
 
ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ В ДИПЛОМАТИЧЕСКИТЕ И КОНСУЛСКИТЕ СЛУЖБИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЧУЖБИНА!
 
ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БЪЛГАРСКИ ПРОИЗХОД 

Издаването на дубликат на удостоверение за български произход се осъществява след подаване на заявление по установен образец. В него се посочват датата на издаване, данните на лицето и за къде да послужи. При наличие към заявлението се прилага копие от предходно издадения документ. 

Внимание! Подаването на заявлението за издаването на дубликат може да се извърши и чрез упълномощено лице. В този случай се представя нотариално заверено пълномощно.

СРОКОВЕ
За издаване на удостоверение за български произход - 30 календарни дни
За издаване на удостоверение за български произход на студенти - 15 календарни дни
За издаване на дубликат на удостоверение за български произход - 30 календарни дни

Образци на изискваните формуляри:


Заявление за вписване в Регистъра на Държавната агенция за българите в чужбина на организации на българи, живеещи извън Република България

 

 Заявление-формуляр за издаване на удостоверение за български произход 

Декларация за българско национално съзнание

Заявление за издаване на дубликат на удостоврение за български произход

Признаване на чуждестранни съдебни актове

Заявление по чл. 117 от Кодекса на международното частно право 

http://www.aba.government.bg/?legal=3

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31