ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

РЕГИОНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО – ВАРНА

ОБЩИНА ВАРНА

 „СДРУЖЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНО ОБЩЕСТВО“ – ВАРНА

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – ВАРНА

О Б Я В Я В А Т

ДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „МОРЕТО, МОРЕТО, МОРЕТО…“

ЗА ЛИТЕРАТУРА – ПОЕЗИЯ И ПРОЗА И ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА, ВАРНА 2015 г.

СТАТУТ

ОРГАНИЗАТОРИ: Регионален инспекторат по образованието– Варна, Община Варна, Общински детски комплекс – Варна, Сдружение „Литературно общество”- Варна  

ПРАВО НА УЧАСТИЕ: Ученици от цялата страна от І-ви до ХІІ-ти  клас от училищата, извънучилищните звена,школи, клубове и др., както и българските деца, живеещи в чужбина. Конкурсът е индивидуален.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО:

ЦЕЛИ: Да се провокират творческите търсения на децата и младите хора и да се насочи вниманието им към красотата и духовната сила на българското море.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТВОРБИТЕ:

  1. Всеки участник има право да участва с 3 стихотворения и/или  1 произведение в проза до 4 страници, написани на компютър (А4, шрифт Times New Roman, 12 пункта).
  2. Творбите да са на български език.
  3. Всяка отделна творба се придружава с данни за участника: трите имена, адрес, телефон за връзка и имейл, клас, училище /извънучилищно звено, школа, клуб и др./.Данните се вписват във файла с творбата.
  4. Творбите се изпращат като прикачен файл с разширение docилиdocx.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1.      Форма на творбата

2.      Съдържание

3.      Съответствие с поставената тема

4.      Евристичност

5.      Висока художествена стойност

КЛАСИРАНЕ: Извършва се в три възрастови групи: от І-ви до ІV-ти клас, от V-ти до VІІІ-ми клас, от ІХ-ти до ХІІ-ти клас

Ще бъдат присъдени:Специална награда на Кмета на Варна, Специална награда на „Сдружение Литературно Общество – Варна“, Специална награда на Националния дворец на децата и първа, втора, трета награда за всяка възрастова група, награда за изявени ръководители.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА РАЗДЕЛ КОМПЮТЪРНА РИСУНКА:

ЦЕЛИ: Развитие на таланта, компютърните умения и въображението на малките художници.

1. Изисквания към рисунките:

1.1. Да са изработени на графична програма по избор

1.2. Формат на рисунката - А4 /210х297 или 297 х210 мм/, до 5 броя на участник.

1.3. Да бъдат   изпратени по електронната поща като прикачен файл.

1.4. Да не се вмъкват готови обекти от други програми или картинки.

1.5. Данни за участниците да бъдат посочени  в имейла с  прикачените рисунки: трите имена, клас, селище, училище/извънучилищно звено/ и телефон за контакт.

Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

1. Степен на съответствие на заданието

2. Техническо изпълнение

3. Композиция

КЛАСИРАНЕ:Извършва се в три възрастови групи: От І-ви до ІV -ти клас, от V-ти до VІІ-ми клас, от VІІI-ми до ХІІ-ти клас.

Ще бъдат присъдени: Специална награда на Националния дворец на децата,  първа, втора, трета награда и по две поощрения за всяка възрастова група, награда за изявени ръководители.

Не се присъждат грамоти за участие.

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

Творбите за участие в конкурса се приемат до 5 ноември 2015 г.   като прикачен файл на електронния адрес:

За литературни творби: odk.literature@gmail.com

За компютърни рисунки: odk.picture@gmail.com

Телефони за връзка:

За раздел „Литературно творчество“ – 0878126046, Магдалена Маркова

За раздел „ Компютърна рисунка“ – 0878126029, Григория Иванова;

Всеки автор може да участва и в двата раздела.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризирането и презентирането на конкурса.

Няма да бъдат журирани творби, които преди обявяването на резултатите от конкурса са публикувани и общодостъпни в интернет или на хартиен носител.

Протоколите от заседанието на журито,  както и мястото и  началния час на награждаването ще бъдат публикувани в сайта на ОДК www.odk-varna.com До 20.11.2015 г.

Връчването на наградите ще се проведе  на  28 ноември 2015 г.

 

*Забележка: При невъзможност за присъствие на награждаването, участниците трябва да осигурят свой представител.  При поискване наградите ще бъдат изпращани за сметка на получателя.

МОНКА НИКОЛОВА

Директор на Общински детски комплекс - Варна

Важная информация

П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30