Избори за президент и вицепрезидент на Република България и националния референдум на 6 ноември 2016 г.

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и националния референдум на 6 ноември 2016 г., Посолството на Република България в Република Молдова информира, че съгласно решение на Централна Избирателна Комисия на Република България:

-                       Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (11 октомври 2016 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

-                       Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.

-                       В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от ИК.

-                       Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.

-                       Лицата, които не са вписани в списъците по т. 18, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъците пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.

-                       Избирател, който не е вписан в списъците за гласуване по т. 18, но има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката или в националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., в деня на изборите и на националния референдум се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същият вид избори, съответно в националния референдум.

-                       Избирателните секции извън страната се образуват:

·                        в дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава;

·                        в местата в държави, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства, се образуват избирателни секции с решение на Централната избирателна комисиявъз основа на преценка и мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представители, при наличието на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум на 6 ноември 2016 г. извън страната

-                       В изборния ден избирателят представя документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите).

-                       В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

-                       Евентуалният втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България ще се проведе на 13 ноември 2016 г.

-                       Подробна информация за изборите и националния референдумможете да намерите на сайта на Централна Избирателна Комисия: https://www.cik.bg/.

 

Посолството на Република България в Република Молдова

Важная информация

П В С Ч П С В
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30