България приема документи за финансиране на проекти в Молдова. Научи кой може да кандидатства!

България приема документи за финансиране на проекти в Молдова. Научи кой може да кандидатства!

ОТ REDACTOR · 30.03.2019

 

ОБЯВА

 

за приемане на проектни предложения за предоставяне на

 

безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България

 

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството в град Кишинев, Р Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 година.

 

Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Р Молдова са:

 

— Повишаване качеството на образование, в това число на приобщаващото образование на деца с увреждания;

 

— Подкрепа за по-качествено здравеопазване;

 

— Опазване на културното многообразие.

 

Цели и обхват на проектите:

— повишаване качеството на образованието в учебните заведения на територията на Р Молдова посредством оборудването с технически средства на зали и кабинети за профилирано обучение по различни дисциплини; подобряване на сградния фонд и прилежащата инфраструктура посредством ремонтни дейности и установка на нови инсталации, ремонт на вътрешни помещения и др.

 

— предоставяне на по-качествено здравеопазване посредством ремонт и реконструкция на здравни заведения, както и оборудване с модерна компютърна и специализирана техника;

 

— подобряване условията за работа и насърчаване дейността на творчески колективи в Молдова посредством оборудване със съвременни технически средства, музикални инструменти, ремонт и реконструкция на сгради и др.

 

Целеви групи:

Приоритетна целева група са гражданите на Р Молдова от Български произход в районите с компактно етническо население в страната.

 

Очаквани резултати:

Очакваните резултати са подобряване на социално-икономическото развитие в районите с компактно българско неселение, намаляването на бедността и повишаването на условията на живот и правото на образование, както и утвърждаването на доброто име и авторитет на Република България.

 

Допустими стойности на проектите:

4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв. (2550 евро)

 

4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:

 

за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги — до 70 000 лв. (35 790 евро);

за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности — до 270 000 лв. (138 048 евро).

Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

 5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2020 г. и не по-късен от 30 ноември 2020 г.

 

5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2022 г.

 

Допустими кандидати:

Първостепенни и второстепенни разпоредители с бюджет – юридически лица в Р Молдова;

Международни и местни неправителствени организации;

Общини и техни обединения;

Образователни, здравни и социални институции;

Международни хуманитарни организации;

Не могат да кандидатстват за участие в предоставянето на помощ за развитие физически и юридически лица, за които са налице обстоятелства по чл. 23, ал. 3-8[1] от Постановление № 234 на Министерския съвет от 01.08.2011 г. за политиката на Република България на участие в международното сътрудничество за развитие.

 

Допустими дейности и разходи по проектите:

7.1.  Разходите за изпълнение на проекта трябва да отговарят едновременно на следните условия:

 

—  да са законосъобразни;

 

— да са извършени срещу необходимите разходооправдателни документи — фактури или други документи с еквивалентна доказателствена стойност;

 

— да са в рамките на стойността на проекта;

 

— да не са финансирани със средства по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на ЕС или на друг донор.

 

7.2.  Задължителни дейности, които трябва да бъдат предвидени в проекта:

 

— изготвяне на одитен доклад от независим финансов одитор;

 

— осигуряване на видимостта на предоставената финансова помощ.

 

7.3. Примерни дейности, които могат да бъдат финансирани:

 

Разработване на нови/осъвременяване на съществуващи обучителни модули;

Организиране и провеждане на обучения за служителите от администрацията на страната-партньор;

Провеждане на обучения по конкретни теми в български институции за обмен на добри практики и повишаване на квалификацията на служителите от администрацията на страната-партньор;

Организиране и провеждане на семинари, форуми, конференции;

Разработване на изследвания и стратегии.

Дейности за повишаване на информираността за правата на гражданите;

Дейности за насърчаване на мултикултурния диалог и за ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омраза, дискриминацията и нетърпимостта в обществото;

Дейности за подобряване на диалога между неправителствените организации и местните, регионалните и националните власти.

Дейности, свързани с подобряване качеството на инфраструктурата в съответната област и повишаване потенциала на обектите чрез доставка на оборудване и материали, строителни работи, възстановяване, подновяване, рехабилитация, мерки за запазване и подобряване на прилежащите сгради и инфраструктура, обществените сгради и други допълващи обекти, например:

 

Доставка на оборудване и материали, предназначени за обекти  държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

Строителни работи за подобряване на обекти държавна или общинска собственост – училища, болници, детски градини, домове за стари хора и т.н.

 Необходими документи за кандидатстване:

 

Формуляр за кандидатстване е наличен на следната интернет страница на български и английски език: https://www.mfa.bg/embassies/moldova. Формуляр за кандидатстване може да бъде получен и от Посолството на Р България в Кишинев. Лице за контакт – г-н Георги Йовков, съветник, завеждащ култура, образование и печат в посолството. Тел. за контакти: +373 79 77 02 37.

 

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български и/или английски език. В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Кишинев може да изисква в кратки срокове допълнителна информация. Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

Начин и срокове за приемане на проектите:

Крайният срок за набиране на проектни предложения е 28.06.2019 г.

 

Формулярите следва да бъдат предоставяни на хартиен носител с подпис на ръководителя и печат на съответната организация/институция, както и изпращани по електронен път на адрес: ambasada_bulgara@mtc.md, както и на адрес press_edu_cult@mtc.md.

 

Допълнителна информация:

 

https://www.svetlina.online/?p=1722&fbclid=IwAR2dH51kkuoHjidbsztIgcwnw3qqwfVBo1HbUc260hsEONCwwU-SQOxxWe8 

 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31