България приема документи за финансиране!

ОБЯВА
 
за приемане на проектни предложения за предоставяне на
 
безвъзмездна финансова помощ от страна на Република България
 
Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството в град Кишинев, Р Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на официалната помощ за развитие на Република България с начален срок на изпълнение през 2020 година.
 
Приоритетните области и направления за изпълнение на проекти на територията на Р Молдова са:
 
— Повишаване качеството на образование, в това число на приобщаващото образование на деца с увреждания;
 
— Подкрепа за по-качествено здравеопазване;
 
— Опазване на културното многообразие.
Цели и обхват на проектите:
— повишаване качеството на образованието в учебните заведения на територията на Р Молдова посредством оборудването с технически средства на зали и кабинети за профилирано обучение по различни дисциплини; подобряване на сградния фонд и прилежащата инфраструктура посредством ремонтни дейности и установка на нови инсталации, ремонт на вътрешни помещения и др.
 
— предоставяне на по-качествено здравеопазване посредством ремонт и реконструкция на здравни заведения, както и оборудване с модерна компютърна и специализирана техника;
 
— подобряване условията за работа и насърчаване дейността на творчески колективи в Молдова посредством оборудване със съвременни технически средства, музикални инструменти, ремонт и реконструкция на сгради и др.
 
Целеви групи:
Приоритетна целева група са гражданите на Р Молдова от Български произход в районите с компактно етническо население в страната.
 
Очаквани резултати:
Очакваните резултати са подобряване на социално-икономическото развитие в районите с компактно българско неселение, намаляването на бедността и повишаването на условията на живот и правото на образование, както и утвърждаването на доброто име и авторитет на Република България.
 
Допустими стойности на проектите:
4.1. Минималната допустима стойност на проект е  5 000 лв. (2550 евро)
 
4.2. Препоръчителната максимална стойност на проект е:
 
за проекти, чиято основна цел е доставка на стоки и/или предоставяне на услуги — до 70 000 лв. (35 790 евро);
за проекти, чиято основна цел е извършване на ремонтни и/или строителни дейности — до 270 000 лв. (138 048 евро).
Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:
 5.1. Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 март 2020 г. и не по-късен от 30 ноември 2020 г.
 
5.2. Изпълнението на проекта трябва да приключи не по-късно от 31 декември 2022 г.
 

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31