ОБЯВА за приемане на проектни предложения

                  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

                                                          В РЕПУБЛИКА МОЛДОВА

 

 ОБЯВА

за приемане на проектни предложения за предоставяне на

безвъзмездна финансова помощ от Република България по

Програма за подкрепа на организации на българската общност в Република Молдова

 

Министерство на външните работи на Република България чрез Посолството на Република България в Република Молдова обявява процедура по приемане и подбор на предложения за проекти, които ще бъдат изпълнявани с безвъзмездна финансова помощ в рамките на Програма за подкрепа на организации на българската общност в Република Молдова през 2020 г.

 

1. Цел на Програмата:

Запазване и развиване на българския дух, културна самобитност и национално самосъзнание на българската общност в Република Молдова, чрез подпомагане на дейността на организациите на българската общност в Република Молдова.

2. Допустими дейности за финансиране:

• Запазване на българската културна самобитност;

• Популяризиране на българската култура пред местната общественост;

• Отбелязване на традиционните български празници;

• Грижа за местното българско културно-историческо наследство;

• Съдействие за запазване и разширяване обхвата на обучението на български език;

• Популяризиране на възможностите за обучение в България;

• Заздравяване на връзките със завършилите обучение в България;

• Повишаване на видимостта на организациите в публичното пространство;

• Подпомагане на медиите на български език;

• Съдействие за излъчване/отпечатване/разпространение на материали на български език, включително чрез съответните държавни медии;

• Административни разходи, свързани с реализирането на проектите.

 

3.  Допустими кандидати:

В Програмата могат да участват организации на българската общност в Република Молдова, регистрирани съгласно законодателството на Република Молдова. Кандидатите могат да кандидатстват за една, няколко или всичките допустими дейности за финансиране.

 

4. Допустими стойности на проектите:

Максималната стойност на един проект не може да надхвърля 50 000 лева.

 

5. Оценяване на проектите по Програмата се осъществява на базата на:

- Съответствието на проекта с целите на програмата;

- Целесъобразно и ефективно разпределение на средствата;

- Прилагане на принципа на споделената отговорност в цялостната дейност на кандидата (налични ресурси, подкрепящи организации и институции);

- Перспективи за бъдещото развитие на организацията (устойчивост на резултатите от проекта).

 

 

6. Етапи на финансиране:

Одобрените проекти се финансират авансово в размер 50% от одобрените проектни суми в срок до 10 дни от сключването на Споразумение за предоставяне на финансова помощ. Окончателното разплащане в размер на останалите 50% от одобрените проектни суми се извършва до 13 декември на съответната година, след представяне в Посолството на България в Република Молдова на доклад от кандидата за напредъка по изпълнение на проекта, придружен със съответните разходооправдателни документи.

 

7. Срокове за изпълнение и продължителност на проектите:

Проектните предложения трябва да съдържат индикативен начален срок за изпълнение на проекта след 1 ноември 2020 г. и не по-късен от 30 декември 2020 г.

 

8.  Необходими документи за кандидатстване:

Формулярът за кандидатстване ще бъде предоставен при проявен интерес.

 

Всички графи на формуляра следва да бъдат надлежно попълнени на български език.

В случай на установяване на пропуски, които възпрепятстват оценката на проектното предложение, Посолството на Република България в Република Молдова може да изисква в кратки срокове допълнителна информация.

 

Неполучаването на такава информация в определения срок се счита за основание за отхвърляне на предложението.

 

9. Начин и срокове за приемане на проектите:

Крайният срок за набиране на проектните предложения е 23 октомври 2020 г., като същите следва да бъдат изпратени на адреса на посолството (ул. Букурещ № 92, Кишинев 2012, Република Молдова) на хартиен носител.

 

Освен формуляра за кандидатстване, кандидатите трябва да изпратят:

• декларация, че кандидатът или неговите представители: не са обявени в несъстоятелност; не са в производство по ликвидация или не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; не са в открито производство по несъстоятелност или не се намират в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове; 

• документ за регистрация на кандидата съгласно местното законодателство; 

• финансова идентификация на банковата сметка на името на кандидата, подписана и подпечатана от обслужващата банка, съдържаща името на кандидата, изписано на латиница, името на банката, изписано на латиница, SWIFT кода на банката или друг идентификационен номер за банките извън SWIFT системата, адресът на банката, съответстващ на SWIFT кода, IBAN или номера на сметката на кандидата;

• копие от статута/дружествения договор/устава на организацията и други документи по преценка на кандидата, относими към проектното предложение.

 

10.  Допълнителна информация:

Кандидатите се уведомяват за резултатите от оценяването до 10 работни дни от решението на компетентния орган. Посолството на Република България в Република Молдова няма задължение да информира кандидатите за основанията за одобрение или отхвърляне на постъпилите проектни предложения. 

 

За въпроси по процедурата за участие в конкурса: всеки вторник и четвъртък от 14.00 до 15.00 ч. на телефон +373 22 23 89 10на Посолството на Република България в Кишинев.

Важная информация

П В С Ч П С В
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31